Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych jest to specjalny proces, którego zadaniem jest uwiarygodnienie sytuacji finansowej pewnych instytucji. Ma to oczywiście na celu zapewnienie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestię obrotu gospodarczego. Warto również mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z aktualnymi przepisami, wyżej wymienionemu badaniu, podlegają poniższe instytucje, takie jak:

  • banki oraz zakłady ubezpieczeniowe jak i również zakłady reasekuracji,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe,
  • jednostki działające na podstawie określonych przepisów o obrocie papierami wartościowymi,
  • jednostki działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  • jednostki działające na podstawie przepisów związanych z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych,
  • spółki akcyjne, z wyłączeniem tych spółek, które są na dzień bilansowy w organizacji.

Warto również mieć na uwadze jeden zasadniczy fakt, iż badanie sprawozdań finansowych dotyczy również wszystkich pozostałych jednostek, które spełniły minimum 2 z takich warunków, jak:

  • średnioroczne zatrudnienie pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło minimum pięćdziesiąt osób,
  • natomiast suma aktywów bilansu, jeśli chodzi o koniec roku obrotowego, musi stanowić wartość przeliczoną na polską walutę, jaką jest 2500000 euro,
  • z kolei, przychody netto ze wszystkich sprzedaży towarów oraz również produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy muszą wynosić minimum 5000000 euro. Oczywiście waluta zawsze musi być przeliczona na złotówki.

Warto również wiedzieć, iż badanie sprawozdań finansowych, może zlecić w zasadzie każda jednostka. Biegły rewident zawsze sprawdza dokumentację w oparciu o rzeczywisty stan. Jego zadaniem jest również kontrola procesów związane z rachunkowością i sprawozdawczością organizacji. Przede wszystkim, działania biegłego rewidenta, zawsze mają na celu sprawdzenie procesów kontroli wewnętrznej, które są wdrożone w danej jednostce. Trzeba również pamiętać o tym, iż lista stwierdzonych błędów oraz wszelkich niedociągnięć, systemu rachunkowości, źle mówi o danej instytucji. Zawsze zwiększa takie badanie ryzyko negatywnej opinii o danym miejscu, jeśli badanie wyjdzie oczywiście negatywnie. Co jest również istotne, pozytywna opinia wydana zawsze przez biegłego rewidenta, całkowicie potwierdza rzetelność, prawdziwość jak i również wiarygodność danej instytucji. Biegły rewident, wyraża pisemną opinię o swojej ocenie, jeśli chodzi o badanie sprawozdań finansowych. W niej zawarte są wszystkie potrzebne oraz istotne informacje dotyczące całej kontroli.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony: https://www.ecddp.com/badanie-sprawozdan-finansowych.html